VvE Diensten

Professionaliteit, kwaliteit en continuïteit van het beheer van uw Vereniging van Eigenaars is van groot belang. Daarvoor is tijd en volledige focus nodig. Met onze VvE diensten kunnen wij u dit bieden. De VvE diensten die wij aanbieden zijn Administratief-, Financieel-, Technisch- en Totaal VvE Beheer.

Administratief VvE Beheer

De basis van een Vereniging van Eigenaars wordt gevormd door de administratie. Wanneer de basis goed is, zijn de VvE stukken goed gearchiveerd en hierdoor te allen tijde inzichtelijk en voorhanden. Stedeplan maakt hiervoor gebruik van de VvE software van Convect. Middels deze software zijn wij in staat om een volledig actueel ingerichte VvE website aan de bij ons aangesloten VvE’s ter beschikking te stellen. De VvE website voldoet aan alle eisen die door de privacy wetgeving (AVG) worden gesteld. Door het administratief VvE beheer aan Stedeplan uit te besteden bent u gegarandeerd van een gedegen, actuele en inzichtelijke administratie. Klik hieronder voor het overzicht van standaard administratieve VvE werkzaamheden.

Werkzaamheden Administratief VvE Beheer

Overstapservice

 • Het faciliteren van alle werkzaamheden die betrekking hebben om de overstap van beheerder te bewerkstelligen.

Opstartservice

 • Het activeren en volledig inrichten van (slapende) niet actieve Verenigingen van Eigenaars.
 • De VvE verwerken in de StedePlan online module, waar alle leden middels inlognaam en wachtwoord toegang hebben tot de digitale stukken van de Vereniging van Eigenaars. VvE Login
 • Het aanleggen en bijhouden van een register van eigenaars.
 • Archivering van de stukken van de VvE.
 • Het communiceren van een calamiteitennummer waar de VvE buiten kantooruren 365 dagen per jaar calamiteiten kan melden.

Contractanalyse

 • Het proces van inventarisatie, beoordeling en advisering met betrekking tot de bestaande contracten.

Administratief beheer proces

 • Het opstellen van een concept agenda voor de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van eigenaars waar het gevoerde en te voeren beleid besproken wordt. Alle eigenaars kunnen in de Algemene Ledenvergadering hun stem laten gelden middels hun stemrecht.
 • Opmaken definitieve agenda en versturen vergaderstukken + bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Het versturen van de uitnodigingen en volmachten voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Het organiseren en bijwonen van ten minste één Algemene Ledenvergadering per jaar.
 • Indien van toepassing voorzitten van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
 • Het opmaken, uitwerken en verzenden van de notulen van de Algemene Ledenvergadering.
 • Het bewaken van de uitvoering van de actiepunten voortvloeiende uit de Algemene Ledenvergadering.
 • Toezicht op naleving van de bepalingen van de Splitsingsakte, het Modelreglement, het Huishoudelijk Reglement (al dan niet aanwezig) en de door de Algemene Ledenvergadering genomen rechtsgeldige besluiten.

Bestuurlijk beheer proces

 • Het bestuur bijstaan en adviseren in alle werkzaamheden die betrekking hebben op de VvE.
 • Het bijwonen van tenminste één bestuursvergadering per jaar; in de bestuursvergadering worden alle zaken die betrekking hebben op de VvE besproken door het bestuur.
 • Het ondersteunen van het bestuur bij het beheer van de verzekeringsportefeuille, inclusief de daarbij behorende afhandeling van schadeclaims.
 • Het in opdracht van het bestuur afsluiten dan wel, waar nodig, beëindigen van de navolgende verzekeringen: brand/opstal, meerwaardeopstal, wettelijke aansprakelijkheid, glas, rechtsbijstand, bestuurdersaansprakelijkheid en vrijwilligersongevallenverzekering na opdracht van het bestuur.
 • Het in overleg met het bestuur, al naar gelang de eisen van de verzekeringsmaatschappij, voor rekening van de vereniging, laten her-taxeren van het gebouw zodat het juiste verzekerde bedrag kan worden vastgesteld. Om de verzekerde waarde aan te laten passen wordt een kopie van het taxatierapport overhandigd aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Het in samenwerking met het bestuur communiceren van bestuurswijzigingen naar de Kamer van Koophandel.
 • Het namens de VvE begeleiden van eigendomsoverdrachten van appartementsrechten. Voor deze begeleiding is de verkoper van het appartementsrecht € 150,– (exclusief BTW) verschuldigd aan de Beheerder.

Financieel VvE Beheer

Het financieel VvE beheer is essentieel voor een gedegen financieel beleid van een Vereniging van Eigenaars. Stedeplan verwerkt dagelijks de financiële administratie en boekt wekelijks de ingekomen facturen, hierdoor beschikt de VvE over een up-to-date boekhouding. Op de VvE website zijn alle boekingen, inclusief facturen, offertes en of bijbehorende werkbonnen, voor bestuursleden en of kascommissie inzichtelijk en controleerbaar. Wij verwerken de financiële gegevens naar leesbare documenten en zijn indien gewenst te allen tijde bereikbaar voor mondelinge toelichting. Door het financieel VvE Beheer aan Stedeplan uit te besteden bent u gegarandeerd van een dagelijks bijgewerkte en accurate boekhouding in leesbare documenten.

Werkzaamheden Financieel VvE Beheer

Opstartservice

 • Het op naam van de Vereniging openen en beheren van een rekening courant en spaarrekening, en in overleg met het bestuur de noodzakelijke tekeningbevoegdheden regelen en vastleggen.

Financiële analyse

 • Het proces van inventarisatie, beoordeling en advisering met betrekking tot de huidige financiële situatie.

Uw VvE werkzaamheden herzien. U kunt gebruik maken van de gratis VvE Scan.

Jaarrekening

 • Het opstellen van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt het overzicht van alle schulden en bezittingen van de Vereniging weergegeven, ook wel balans genoemd. Daarnaast wordt in de jaarrekening het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Vereniging weergegeven, ook wel exploitatierekening genoemd. Tevens bevat de jaarrekening het voorstel voor verrekening van het jaarresultaat. Verrekening van het jaarresultaat houdt in dat per appartementsrecht wordt afgerekend na het vaststellen van de definitieve jaarrekening.

Financieel beheer proces

 • Het opstellen van de jaarrekening.
 • Het na overleg met het bestuur vervaardigen van de conceptbegroting en het berekenen van de daaruit voortvloeiende, door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten; de begroting is het financiële overzicht van de door de Vereniging te verwachten uitgaven voor het komende jaar.
 • Het toelichten van de financiële stukken in de Algemene Ledenvergadering.
 • Het verrichten van al het betalingsverkeer en het beheer van de liquide middelen.
 • Het incasseren van de door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten aan de Vereniging.
 • Het administreren van de door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten aan de Vereniging.
 • Het signaleren en bewaken van optredende betalingsachterstanden; en het versturen van betalingsherinneringen.
 • Het nemen van al die maatregelen die nodig zijn om tot het tijdig innen van de door de appartementseigenaren verschuldigde bedragen te komen.
 • Het opstarten en begeleiden van een incassoprocedure bij wanbetaling en/of het treffen van betalingsregelingen; de volgende incassoprocedure wordt gehanteerd tenzij de Vereniging anders beslist. Wanneer een eigenaar één maand de servicekosten niet voldoet, ontvangt hij een eerste aanmaning. Na twee maanden ontvangt hij een tweede en na drie maanden een derde en laatste aanmaning. De eigenaar krijgt dan nog de kans om binnen tien dagen te betalen. Als betaling alsnog uitblijft, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die dit met zich meebrengt komen voor rekening van de wanbetaler.

Technisch VvE Beheer

Binnen een Vereniging van Eigenaars zijn de meeste kosten gemoeid met het technisch VvE beheer en het in stand houden, dan wel verduurzamen, van de gemeenschappelijke delen van het complex. Het technisch VvE beheer bestaat uit de technische (reparatie)verzoeken, de onderhoudscontracten en het planmatig onderhoud. Stedeplan verzorgt een snelle, adequate en kundige opvolg- en monitoring van reparatieverzoeken. Daarnaast dragen wij zorg voor de jaarlijkse aankondiging en monitoring van de werkzaamheden voortvloeiende uit de onderhoudscontracten en de archivering van de inspectie- en goedkeuringscertificaten. Eveneens verzorgen wij de jaarlijkse inspectie van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en de actualisatie van de meerjaren onderhoudsbegroting. Op deze manier zijn wij in staat tijdig te signaleren en te acteren.

Werkzaamheden Technisch VvE Beheer

Opstartservice

 • Technische beginopname van het complex aan de hand van het huidige meerjaren onderhoudsplan en actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan; Een meerjaren onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Op basis van het meerjaren beheer en onderhoudsplan wordt de jaarlijkse reservering vastgesteld.

Technische analyse

 • Het proces van inventarisatie, beoordeling en advisering met betrekking tot de huidige technische contracten.

Technisch beheer proces

  • Het begeleiden van de VvE in het doorlopend in goede staat houden van alle bouwkundige, (installatie) technische- en infrastructurele onderdelen van het gebouw.
  • Technische inspectie in het jaar van geplande onderhoudswerkzaamheden en advies richting de Algemene Ledenvergadering; op basis van een visuele inspectie wordt de Algemene Ledenvergadering geadviseerd om onderhoudswerkzaamheden wel of niet uit te laten voeren.
  • Jaarlijkse indexering van het meerjaren onderhoudsplan; de onderhoudskosten in het meerjaren onderhoudsplan worden bijgesteld aan de hand van de gemiddelde prijzen binnen de bouwsector.
  • Het verwerken van het meerjaren onderhoudsplan in de jaarlijkse begroting.
  • Het in behandeling nemen, beoordelen en afhandelen van alle meldingen die betrekking hebben op het dagelijks onderhoud van het gebouw.
  • Het direct in behandeling nemen van onderhoudsklachten aan de VvE. Wanneer de onderhoudskosten meer dan € 1.500,- (exclusief BTW) bedragen wordt er ten minste één extra offerte aangevraagd. De offertes worden ter goedkeuring aan het bestuur van de VvE voorgelegd.
  • Meldingen voor serviceonderhoud worden direct in behandeling genomen; de betrokken aannemer zal binnen één werkdag een afspraak maken om de klacht te verhelpen.
  • Het direct in behandeling nemen van calamiteiten. Calamiteiten kunnen buiten kantooruren worden gemeld op het telefoonnummer 020-4858219.
  • Voorbereiding en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden aan het gebouw binnen het kader van de door de Algemene Ledenvergadering van de VvE goedgekeurde onderhoudsbegroting inzake serviceonderhoud.
  • Het in goed overleg met de eigenaren plannen van de onderhoudswerkzaamheden.
  • Het informeren van de (individuele) eigenaren over de dienstverleners en hun bereikbaarheid in geval van werkverzoeken, klachten en schades.
  • Het beheren van de onderhoudscontracten.
  • Het controleren van het uitgevoerde werk op basis van steekproeven.
  • Het controleren van het uitgevoerde werk op basis van steekproeven.
  • Het technisch en financieel gereed melden van de werkopdracht.
  • Het controleren en betaalbaar stellen van de door de VvE geaccordeerde facturen.

Totaal VvE Beheer

Het totaal VvE beheer behelst het administratief, financieel en technisch VvE beheer. De verschillende beheersdiensten hebben veel raakvlakken, zijn verweven en of lopen in elkaar over. Het is dus goed opletten wanneer verschillende afdelingen zich met de verschillende beheersdiensten bezighouden. Naast het feit dat er ruis op de lijn kan ontstaan, loopt de VvE het risico dat er werkzaamheden blijven liggen. Door de nauwe verbondenheid van deze diensten is nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid van essentieel belang. Stedeplan werkt met een allround VvE beheer principe. Dit houdt in dat zowel het administratief, financieel als (klein) technisch VvE beheer door één vast contactpersoon worden opgepakt en afgehandeld. Dit stelt ons in de gelegenheid korte lijnen te hanteren, snel te reageren, verantwoordelijkheid te nemen en duidelijk te communiceren. Door het totaal VvE beheer aan Stedeplan uit te besteden ontzorgt u de leden en het bestuur van uw vereniging met de dagelijkse VvE beheer werkzaamheden.

Werkzaamheden Totaal VvE Beheer

Het totaal VvE Beheer omvat het administratief & bestuurlijk, financieel en technisch VvE Beheer van uw VvE. Hierboven treft u per onderdeel een uitgebreid overzicht van onze diensten aan. 

 

Voordelen Totaal VvE Beheer

Eén aanspreekpunt

Die u informeert en adviseert over alle vraagstukken van uw VvE

Tijdige signalering

Van knelpunten binnen uw VvE door uw vaste aanspreekpunt

Duidelijke communicatie

Korte lijnen

Alle informatie

Van uw VvE inzichtelijk en direct online beschikbaar

Zeer gunstige prijsstellingen